Menu
Winkelwagen

Privacybeleid

Privacybeleid Baseballjackets

http://www.baseballjackets.nl


Over ons privacybeleid

Baseballjackets geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (hetverbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik vanonze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Baseballjackets . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/06/2020, met het publiceren van eennieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over udoor ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaardendeze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uwgegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking totde door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

Opencart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Versio.Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijgedeeld. Versio heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uwgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebbengesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit detoepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verliesvan data te voorkomen. 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namensons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over hetgebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigendoeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimpbeveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijkmaken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens tegebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden tedelen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van hetplatform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uwbetaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich hetrecht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor eenuitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positiemet kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uwpersoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoorzij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnenis toegestaan.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur danbent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wijde review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Inhet geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres metWebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevenste beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van dedienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Allehierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van hetuitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevensook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adresen woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen terbeschikking.

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres enwoonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen terbeschikking.

DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij makengebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk datwij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevensalleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemersinschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.Facturatie en boekhouden


E-boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten vanE-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens wordenbeschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevensvertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden danhierboven beschreven.Externe verkoopkanalen


Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestellingplaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uwbestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische enorganisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform eenbestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevensom uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische enorganisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uwverzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Baseballjackets op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot hetdelen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijkgeval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedtdaartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dittevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wijfacturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijketermijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten diewij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.RectificatierechtU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.Recht op overdraagbaarheidU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevensover u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Baseballjackets . Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stakenin afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieënvan gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Uheeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u vanmening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in dezegegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan dezeinformatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internetvolgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) enoverige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Baseballjackets  |Gibreto E-commerce B.V.
Noppenstraat
422136 AJ Zwaanshoek
Nederland
T (023) 700-9743
E info@gibreto.nl


 Contactpersoon voor privacyzaken Gideon Duwel

Cookie melding
Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen